Algemene Voorwaarden van KozijnPro

 

Artikel – De ondernemer

Naam ondernemer: KozijnPro B.V.
Handelend onder de naam: KozijnPro
Contactgegevens: KozijnPro B.V. 
Mr.P.J. Troelstrastraat 68
7556 EN Hengelo
Website: www.kozijnpro.nl
E-mailadres: klantenservice@kozijnpro.nl
Telefoonnummer: 0850606408
KvK-nummer: 90904354

 

Artikel – Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit

 

Artikel 3 - Toepassing
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer.

 

Artikel 4 – Bevestiging van offerte

De offertes van de ondernemer zijn geldig voor 3 weken tenzij anders vermeldt.

 

Artikel 5 – Consumentenrechten en -plichten

De consument heeft altijd het recht en is verplicht de door ons aangegeven aantallen, vormen, uitvoeringen en maten in de offerte zorgvuldig te controleren. Voor afwijkingen van de getekende offerte is de schriftelijke toestemming van de ondernemer nodig. 

 

Artikel 6 Betaling  

De betaling wordt voldaan in meerdere keren 35% van het verschuldigde bedrag wordt betaald bij het tekenen van de offerte, 35% bij het leveren van het materiaal, en 30% bij het opleveren van werkzaamheden.

 

Artikel 7 – Absentie van betaling

Elke betaling moet worden gedaan binnen 7 kalenderdagen. Vertraging op de betaling kan het bestelproces van de materialen of het verrichten van de werkzaamheden vertragen. De goederen worden pas geleverd na ontvangst van het saldo. Als aan de betalingsplicht niet wordt voldaan, worden de goederen weer weggenomen. Bij een onvolledige betaling blijven de goederen eigendom van de ondernemer. KozijnPro B.V. heeft het recht om van rechtswege vergoeding te eisen van alle schade als gevolg van gemiste leveringen of afspraken, waaronder de betaling van het contractuele voorschot, bezorgkosten, administratiekosten, alsmede de betaling van de gemiste winst en andere bijkomende kosten. KozijnPro B.V. werkt samen met een erkend incassobureau, dat verantwoordelijk is voor de incasso. Het incassobureau handelt bij het incasseren van de vordering conform alle wet- en regelgeving. Als er een incassoprocedure wordt gestart, is de consument verantwoordelijk voor alle extra kosten, inclusief incassokosten, juridische kosten en rentekosten.

 

Artikel 8 – Transport
De ondernemer is verantwoordelijk voor het leveren van de door de consument bestelde goederen in een onbeschadigde toestand.Onze leveringstjiden variëren en kunnen tussen 8-18 weken liggen. 

 

Artikel 9 - Toegang tot het terrein

De toegang tot het terrein moet geregeld worden door de consument. De locatie dient vrij toegankelijk te zijn en de grond dient voldoende draagkrachtig te zijn. Bij het opstellen van de offerte is ervan uitgegaan dat normale werkzaamheden mogelijk zijn (dus bijvoorbeeld geen obstakels, puin, beton/asfaltverhardingen, etc.) en dat het werk kan worden uitgevoerd met behulp van een standaard instrument. De consument verzekert de stroom- en toiletvoorzieningen tjidens de het werk. Er wordt gezorgd voor vrije beweging in het huis en de bescherming en indien nodig, demontage van water- en elektrische apparaten, meubilair en waardevolle eigendommen, om een soepele werkvoortgang te garanderen.

De aanvang van de montage kan variëren tussen 8 en 24 weken vanaf de datum van de bestelling. Deze duur is afhankelijk van de ontwerpaspecten van het project en de complexiteit van de werken. KozijnPro B.V. streeft ernaar de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te starten, maar de exacte duur is afhankelijk van de specifieke aard en omvang van de opdracht.

 

Artikel 10 - Onvoorziene werkzaamheden

Onvoorziene werkzaamheden die buiten het contract of de in de offerte vermelde prijsopgave vallen zijn niet gedekt door het contract of de offerte. Bij problemen als constructiefout(en) en/of gevaarlijke situatie(s) (zoals asbest) is de consument verantwoordelijk voor de kosten die gepaard gaan met het elimineren van de (constructiefout(en) en/of gevaarlijke situatie(s) en zullen de monteurs niet doorgaan met het werk voordat de problemen zijn opgelost. Tevens blijven de verplichtingen tot betaling onverminderd, inclusief extra transport- en werkzaamheden. Kosten voor constructieverbeteringen en materialen ter verbetering van de constructie zijn voor rekening van consument.

 

 

Artikel 11 - Inspectie en goedkeuring

De consument heeft het recht, en is verplicht om bij de opleveringen de geleverde producten en diensten te inspecteren. Als de klant fouten of tekortkomingen opmerkt, moet hij de ondernemer binnen 3 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte stellen. Als de klant dit niet doet, wordt het project als voltooid en geaccepteerd beschouwd. Indien de werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd of het glas beschadigd is, mag de consument 5% van de factuurprijs inhouden, tot het herstel is uitgevoerd.

 

Artikel 12 – Garantie
De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de consument heeft op basis van de wet. Gegronde klachten, binnen de garantietermijn, waarbij wij het defect hebben kunnen (laten) onderzoeken, lossen we samen op. De garantie is uiteraard alleen geldig bij gebruik onder normale omstandigheden. De duur van de garantie is per deel als volgt:

·        10 jaar, Kozijnprofiel

·        10 jaar, Kleurechtheid (Wit/Creme)

·        10 jaar, Overige kleuren

·       10 jaar, Kunststof gevelelementen

·       10 jaar, Glas

·         2 jaar, Deurpanelen

·         2 jaar, Beslag voordeur

·         2 jaar, Hang & Sluitwerk

·         2 jaar, Horren

·         2 jaar, Werkzaamheden van de ondernemer

 

Schade als gevolg van onjuiste installatie, misbruik, normale slijtage of natuurrampen valt niet onder de garantie. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

1.      Bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid;

2.     Bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;

3.     Bij normale slijtage;

4.     Een betaling niet, of niet volledig voldaan wordt binnen 30 dagen na de factuurdatum, dan vervalt de garantie automatisch;

5.     Bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing / montage handleiding;

6.     Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;

7.     De ondernemer niet (of niet binnen 14 kalenderdagen) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel
herstellen van het gebrek.

8. Bij reparatie door een derde partij.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade die voortvloeit uit het transport of de installatie van de producten.

 

Artikel 14 - Uitvoering

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor wat betreft de correcte uitvoeringen van de door de Nederlandse overheid vastgelegde veiligheidsnormen.

 

Artikel 15 - Overmacht

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen of het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, oorlogen, arbeidsconflicten, transportproblemen of andere omstandigheden buiten de controle van de ondernemer.

 

Artikel 15 - Datum van uitvoering

De in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen zijn van kracht op iedere aankoop of overeenkomst per 01 januari 2023. De algemene voorwaarden zijn het laatst aangepast op 23/07/2023.

 

‚Äč